Kristinn Gauti Einarsson next to the Digital 6000 rack